حقوقی2

29 فروردین: ارث

در معنای عمومی “ارث مجموع دارایی های یک شخص است که پس از فوت او بین کسانی که وارث او…